Produkty


ENVISZ ENVITSZ - Termické rekuperatívne spaľovacie zariadenia pre spaľovanie plynných exhalátov o výkone 1000 až 100 000 Nm3 / h a koncentrácie spáliteľných škodlivín  do 20  g / m3 so systémom spätného využitia tepla vo forme horúcej vody, pary, teplého vzduchu alebo termooleja.
Účinnosť zariadenia až 99,9 %.
Vhodné pre vyššie koncentrácie škodlivín.
Možnosť súčasného spaľovania plynných aj kvapalných odpadov.


Obr.: Realizácia RF
ENVIKAT ENVIKAT - Katalytické spaľovacie zariadenie rekuperatívne a regeneratívne pre spaľovanie plynných exhalátov o výkone 1000 až 100 000 Nm3 / h a koncentrácie spáliteľných škodlivín do 10 g / m3 s možnosťou prídavnej rekuperácie tepla na ohrev teplonosných médií.
Účinnosť zariadenia 99 %
Vhodné pre nižšie koncentrácie spáliteľných škodlivín.


Obr.: Realizácia v SK
Envitherm ENVITHERM -Termické regeneratívne spaľovacie zariadenie pre spaľovanie plynných exhalátov o výkone 1000 až 100 000 Nm3 / h a koncentrácie spáliteľných škodlivín do 10 g / m3 .
Účinnosť zariadenia 99,9%
Vhodné pre vysoké objemové prietoky exhalátov a nižšie koncentrácie spáliteľných škodlivín
Obr.: Realizácia v SK
EKOMAT EKOMAT - Termoolejové a horúcovodné  kotly pre ekonomický ohrev teplonosných médií ako termoolej alebo voda, o výkone 200 až 6 000 kW a viac, s horákmi Weishaupt na zemný plyn, LVO.
Tepelná účinnosť  kotla s predohrevom spaľovacieho vzduchu pri výstupnej teplote média 190oC až 95 %!
Vhodné pre rekonštrukciu a plynofikáciu kotolní diaľkového vykurovania alebo ohrev technológií.   
Obr.: Realizácia v RF
ENVIJET ENVIJET-Tkaninové filtre pre odlúčenie tuhých znečisťujúcich látok z exhalátov o výkone 1000 až 100 000 Nm3/h.
Pracovná teplota do 280oC
Účinnosť zariadenia až 99,99%
Vhodné pre silne znečistené vzdušniny a vysoké objemové prietoky.


Obr.: Realizácia v  SK
ENVIMAT ENVIMAT - Vertikálne a horizontálne skladovacie nádrže  o objeme až 100 m3 s integrovaným ohrevom skladovanej tekutiny (asfalt) na pracovnú teplotu 190oC i viac a súvisiacim príslušenstvom pre plnenie, dopravu a miešanie skladovanej tekutiny.
Vhodné pre ekologické riešenie skladového hospodárstva obalovní živičných zmesí  a iné aplikácie.Obr.: Realizácia v SK
ENVIREG ENVIREG - Ohrevy vzduchom, vodnou parou a termoolejom rôznych priemyselných technológií s rekuperáciou odpadového tepla zo spalovní ap., a za účelom minimalizácie energetických nákladov na jednotku produkcie a dopadov na životné prostredie.  
Nami navrhované a realizované ohrevné systémy sú projektované na mieru konečného užívateľa. Obr.: Realizácia v SK
ENGLYCO ENGLYCO - Inovatívny a patentovaný systém energetického využitia kvapalnej biomasy – odpadového glykolu z výroby metyl esteru repky olejnatej (MERO) a bionafty.
Spotreba glykolu od 100 kg/h vyššie
Výkonové rady: 350, 500, 1000 kW a viac.
Účinnosť termickej degradácie glykolu: 99,99%Obr.: Realizácia v MK