Spoločnosť pre techniku ochrany životného prostredia & energetikuIng.Liska  Motto:
        "Je v záujme prírody aby aj ľudstvo našlo prirodzenú formu likvidácie svojich odpadkov. Pokiaľ sa tak nestane, je nevyhnutné tomuto procesu napomáhať účinnými technickými prostriedkami. K spestreniu súčasnej palety  možných technických riešení overených praxou  ponúka naša spoločnosť  svoje know - how a celý svoj potenciál.  V prípade, že Vás naša predstava riešenia Vašich problémov zaujala, budeme veľmi radi ak sa na nás obrátite a takto nadviažeme užšiu, korektnú a partnerskú spoluprácu..."  Marián Líška, konateľ spoločnosti

Budova  Zameranie spoločnosti

    Spoločnosť je zameraná na vývoj, konštrukciu, výrobu a dodávku zariadení slúžiacich k ochrane ovzdušia i vodných zdrojov pred znečistením od zákonnom definovaných škodlivín.   Našou doménou je návrh a realizácia zariadení ušitých "na mieru" potrieb zákazníka tak, aby primárne boli s rezervou  pre budúcnosť splnené zákonné emisné limity  a to pri zabezpečení maximálne možnej energetickej nenáročností  koncepčného riešenia. Výkon týchto zariadení je v rozmedzí 500 až 100 000 (i viac) Nm3 / hod.

   Silnou stránkou našej spoločnosti je aj vývoj, výroba a dodávka kotlov na ohrev organických médií (takých v ktorých je nosičom tepla teplosmenný olej ).Výkon kotlov sa tak pohybuje v rozmedzí 50 kW  až 5 MW ( i viac). Tieto kotle nachádzajú svoje nezastupiteľné uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje vyššia teplota teplonosiča ako 200 °C , pričom systém pracuje prakticky v beztlakovom režime.
 

Projekcia Naše konkurenčné výhody

      Prednosťou našej spoločnosti sú skúsení pracovníci v ktorých sa vhodne spájajú základne hybné sily pokroku - teória spojená s praxou  umocnená invenciou a detskou zvedavosťou pre všetko nové. Za podpory najmodernejšej technickej  výbavy našej spoločnosti je Vám tak k dispozícií nástroj pre najvýhodnejšie, najrýchlejšie a najlacnejšie riešenie Vašich problémov. Formou "na kľúč" zaisťujeme dodávky komplexných diel "made in Slovakia" čo nesporne oceníte  v procese prípravy, realizácie, uvedenia do prevádzky či v záručnom a pozáručnom servise našich zariadení. Je našou samozrejmosťou a potešením byť Vám k dispozícií a pracovať pre Vás 24 hodín denne a 365 dní v roku. Takisto je našou samozrejmosťou pracovať pre Vás v prostredí 3D Designu - v prostredí ProE, Acad - Inventor , či zabezpečenie SRTP cez Simatic S7 a vizualizácia  vo Visual Basic, Control WEB ap.
      A napokon to najlepšie: toto všetko je Vám k dispozícií v interaktívnej verzií zachovávajúcej možnosť Vášho vstupu do všetkých fáz realizácie diela a zabezpečenia spoločného úspechu...

Desing História spoločnosti

1990 - Vzniká spoločnosť ENVITEAM a to ako družstevná konštrukčná kancelária, nakoľko po zmene zriadenia to  bola jediná možná forma súkromného podnikania. Na počiatku vzniku bol vytvorený názov spoločnosti odrážajúci  zameranie spoločnosti na Enviromentálne postupy prostredníctvom teamového pôsobenia na poľudštenie ľudstva vo vzťahu k prírode. Súčasťou  názvu sa stáva logo spoločnosti - rovnostranný trojuholník indiferentne postavený na jednom z vrcholov,  v ktorého ťažisku sa spájajú tri základné atribúty života na zemi : oheň, vzduch a voda pričom práve Enviteam  v spojení s očistným plameňom  si kladie za cieľ prispievať k udržaniu tejto krehkej stability... K vtedajším úspechom spoločnosti sa radí množstvo spokojných zákazníkov,  ktorým sme napomohli kategorizovať svoje zdroje znečistenia životného prostredia a v spolupráci s nimi niektoré i vyriešiť ako napr. v Elektrokarbone Topoľčany.

1990 - Na sklonku roka sa mení právna forma spoločnosti ENVITEAM z družstevnej kancelárie na akciovú spoločnosť a súčasne sa menia vlastnícke vzťahy príchodom zahraničného partnera Fa. ENETEX GmbH . Spoločnosť Enviteam  v spolupráci so zahraničným partnerom začína riešiť čoraz náročnejšie úlohy pre naších zákazníkov ako Izomat Nová Baňa či Orsil Častolovice.

1992 - Založenie dcérskej spoločnosti - nástrojárne KOPLATEC, s.r.o. zameranej na konštrukciu, výrobu vstrekovacích foriem a presnú kusovú strojárenskú výrobu.

1993   Hľadanie novej tváre a  zmena právnej formy  spoločnosti  z akciovej  na spoločnosť s ručením obmedzeným, príchod nového strategického zahraničného partnera  Fa.  ENVIROTEC GmbH.

1994 - 2008 Etablovanie spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Zriadenie nového a vlastného sídla spoločnosti neďaleko Bratislavy v dedinke Vysoká pri Morave. Spoločnosť uplatňovaním svojich vlastných postupov a vývojom vlastných zariadení ako EKOMAT , ENVITSZ , ENVITHERM , ENVIKAT si získava širokú paletu domácich i zahraničných zákazníkov ku ktorým sa radia také významné spoločnosti ako SLOVASFALT, INŽINIERSKE STAVBY,CESTY NITRA, COLAS, ILBAU,STRABAG, GUMON,ICOPAL,CHEMOSVIT,ELEKTROIZOLIT Choťkovo, URALCHIMPLAST Nižný Tagiľ, SLOVNAFT ai. Získanie a viacnásobné obhájenie systému riadenia kvality ISO 9001:2000..

2009 Po rokoch spolupráce s Fa. Envirotec GmbH došlo k jej ukončeniu a zmene vlastníckych vzťahov. Naša spoločnosť týmto krokom pod pôvodným logom z roku 1990 nastúpila na novú vlastnú cestu vydláždenú skúsenosťami z predchádzajúcich období a vlastnými inovatívnymi technológiami na využitie odpadov ako EnGlyCo - termické spaľovanie odpadového glykolu z výrobu metyl esteru repky olejnatej (MERO), základnej suroviny pre výrobu bionafty ai.. Zabezpečenie vyhradeného zastupovania spoločnosti pre krajiny SNš prostredníctvom spoločnosti ZAO ELEKTROIZOLIT DETAL Choťkovo Moskovská obl., / RF a to na báze vzájomnej spolupráce, zabezpečenia výroby, dodávok a servisu zariadení Enviteam.

2011 Rozšírenie výrobnej prevádzky o CNC plechotvárniace stroje pre podporu vlastnej výroby časti a súčasti nami vyvinutých ekologických & energetických zariadení.

2012 Zriadenie internetového Envi E-Shopu so zameraním napríklad na: doplnky pre ekologickú a elektricky úspornú výrobu chladu z tepla - jednotky EKOCAL pre výkony v rozmedzí 10 - 1000 kW, vhodné tak pre domácnosti i priemysel a ako nadstavba našich alebo iných tepelných zdrojov produkujúcich nevyužité odpadové teplo, ale aj na doplnky nespadajúce priamo do nášho výrobného portfólia napomáhajúce však ekológií ako napríklad: Trojkolky pre jednoduché komunálne služby pri údržbe verejných priestorov alebo na prepravu tovaru s možnosťou elektropohonu a aj na iné, rozličné tovary chýbajúce na našom trhu a skvalitňujúce naše životné prostredie. Takisto v rámci E-shopu ponúkame použité ekologické & energeticke zariadenia z našej a zahraničnej produkcie na mieru zákazníka.